Розділ меню "Інформаційні" операції

В розділі описаний порядок виконання інформаційних операцій зберігача - депозитарних операцій, наслідком яких є видача виписок по рахунку та іншої інформації відносно операцій депонентів з рахунками у цінних паперах за запитами депонентів та інших осіб, згідно їх повноважень на отримання цієї інформації. До інформаційних операцій належать операції підготовки та видачі виписок з рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок, довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів. В розділі представлені такі види інформаційних операцій:

 

"Баланс" - форма для оперативного контролю стану рахунку в цінних паперах. Для відбору депонента необхідно попередньо ввести або номер рахунку депонента, або здійснити пошук депонента за частиною назви (ПІБ), скориставшись кнопкою пошуку. Вибір знайденого депонента здійснюється подвійним кліком мишею по знайденому рядку. З форми можна отримати дані про поточний стан рахунку. До цих даних входить інформація про перелік емітентів, що обліковуються на рахунку, балансовому рахунку обліку цінних паперів, інформацію про те, хто виступає номінальним утримувачем конкретного пакету акцій (при цьому строчка з акціями, за якими номінальним утримувачем виступає депозитарій додатково пофарбована в жовтий колір), кількість акцій, що обліковуються, відсоток пакету акцій в статутному фонді емітента та загальної номінальної вартості пакету. Натискання кнопки "Роздрукувати звіт" дає можливість отримати ці дані в паперовому вигляді. Натискання кнопки "Імпорт в Exel" дає можливість зберегти дані в формат офісної програми.

"Виписка про залишки" - має пвдрозділи "Виписка про залишки", "Операція виписка про залишки". Фформа підготовки виписки дозволяє формувати виписку на будь-яку вказану дату (за замовчуванням при відкритті форми встановлюється поточна дата). При активній роботі з рахунком (прихід та видаток акцій протягом однієї операційної доби) і на випадок, якщо виписка про залишки не була отримана за результатом операції одразу, таку виписку можна отримати пізніше, вказавши конкретний час операційної доби, коли акції знаходились на рахунку. Крім того, встановив прапорець. Режим "Обмеження (по одній ЦБ)", за умови попереднього відібору потрібного емітента за допомогою кнопки "Пошук", дозволяе отримати виписку по визначеному пакету акцій. При цьому на бланку виписки виводиться примітка "За одним емітентом". Опція "Використовувати криптозахист" актуальна за умови формування виписки віддаленим робочим місцем (наприклад філією). Використання криптозахисту шифрує інформацію виписки та забезпечує конфідеційність даних. За умови використання режиму формування виписки в локальній мережі користувача перехват інформації сторонніми не можливий і режим криптозахисту можна відключити. Це пришвидшить формування виписки. Наступним режимом, що потребує опису є "Спосіб формування" - по балансу, по обороту. При формуванні виписки в режимі "по балансу" виводиться інформація про залишки на рахунку з інформацією про номінального утримувача (депозитарій, зберігач). При формуванні виписки в режимі "по обороту" виводиться інформація про залишки та обіг з інформацією про точний його час. Прикмета "В один файл" потрібна за умови формування виписок про залишки для діапазону рахунків депонентів (наприклад з 003000 по 003030). При включеному режимі всі виписки з діапазону сформуються в один документ. Остання частина форми містить перелік підписантів (уповноважених зберігача, що мають право підпису). Включення потрібного підписанта виведе потрібну фамілію в сформованій виписці.

Операція "Виписка про залишки" - функціонально тотожна описаній вище. Відмінність полягає в тому, що операція видачі виписки вноситься до журналу операцій. Дана функція програми використовується за умови виготовлення виписки за запитом депонента, тощо. . За наявності в розцінках зберігача оплати такої послуги, вартість виконання операції додається до загальної суми виконаних зберігачем робіт.

Операція "Виписка про обіг" має два варіанта формування: форимування виписки та формування виписки с записом до журналу операцій.форма дозволяє формувати бланк виписки про обіг акцій на рахунку у цінних паперах. Є можливість формувати виписку по рахунку в цінних паперах за будь-який вказаний період часу. Як і в попередній формі виписку про обіг можна отримати в розрізі одного емітента. Режим підготовки виписки повністю тотожний описаному для виписки про залишки.

"Обіг по цінному паперу" - форма дозволяє отримати оборот по обраному емітенту за будь-який період у розрізі всіх власників, у яких в даний період обліковувались на рахунку в цінних паперах акції даного емітента.

"Реєстр власників" - форма дозволяє формувати бланк облікового реєстру рахунків власників. Форма дозволяє отримати даний реєстр в розрізі цінних паперів, по яким номінальним утримувачем виступає зберігач, депозитарій та загальний реєстр. Вибір потрібного емітента здійснюється за допомогою кнопки "Пошук". У вікні, що відкривається, здійснюється пошук емітента і підстановка знайденого емітента у форму для підготовки реєстру. В області переліку емітентів пошук здійснюється по коду ЄДРПОУ (натисканням правої кнопки миші), якщо пошук не дав результатів, то він виконується на сервері зберігача (нижня частина форми). Тут можливе виконання пошуку як за ЄДРПОУ так і по частині назви емітента. При формуванні реєстру можна вказати рівень відбору: реєстр по акціях емітента, де зберігач виступає номінальним утримувачем, реєстр по акціях емітента, де номінальним утримувачем виступає депозитарій і загальний реєстр. Вибір потрібного параметра відбору здійснюється за допомогою відповідного меню (випадаючий список на формі). Опція "Використовувати криптозахист" шифрує передані дані. "

Запити на реєстрацію - це підменю має в свою чергу чотири підрозділи: "Запит на реєстрацію емітента Ц/П", "Запит на реєстрацію банку", "Запит на реєстрацію виду ЦП", "Журнал реєстрації емітентів/банків". Ці форми використовуються для підготовки зберігачу запитів для реєстрації в базі даних нових емітентів та/або банків, а також контролю за раніше зробленими операціями реєстрації (здійснюється з журналу).

Форма журналу дозволяє відфільтрувати операції реєстрації за датою, поновити відображувані дані, відмінити розпочату операції реєстрації, змінити статус операції на "Виконана" та відфільтрувати операції в розрізі розпочатих. Ці дії виконуються відповідними кнопками в журналі. " Запит на реєстрацію емітента Ц/П" - ця форма використовується для подання зберігачу інформації про емітента та випуск цінних паперів, який відсутній в базі даних зберігача з метою внесення його до бази. Блакитним кольором помічені поля, обов'язкові для заповнення. Форма містить кнопки збереження та відкриття набраних даних. Натискання кнопки "ТАК" відправляє запит на реєстрацію зберігачу. Кнопка "Відміна" закриває форму без збереження набраних даних. Особливості реєстрації: В випадаючому списку поля "Документ" необхідно вибрати назву документу реєстрації випуску акцій; В полі "№" вказується номер свідоцтва про реєстрацію випуску; В полі "Номер" вказується порядковий номер випуску акцій; В полі "Опис" вказується коротка інформація про зміст, наприклад "Реєстрація емітента ВАТ "Стірол"; Дані реєстратора, що вносяться в необов'язкові для заповнення поля "Адреса", та "Телефони", використовуються системою "ЗБЕРІГАЧ" при формуванні пакету реєстратору, т.ч. їх наявність спрощує підготовку пакету документів при наступних зверненнях до цього реєстратора. " Запит на реєстрацію банку" - ця форма використовується для подання зберігачу інформації про найменування банку депонента, який відсутній в базі даних зберігача з метою внесення його в базу. Блакитним кольором відмічені обов'язкові для заповнення поля. Форма має кнопки збереження та відкриття набраних даних. Натискання кнопки "ТАК" відправляє запит на реєстрацію зберігачу. Кнопка "Відміна" закриває форму без збереження набраних даних.

"Емітенти та реєстратори" - ця форма призначена для здійснення перевірки наявності емітента в базі зберігача та внесення інформації про реєстратора іменних цінних паперів вибраного емітента. Пошук емітента здійснюється введенням в поле "Емітент" частини назви та натисканням кнопки "Відібрати". При цьому система виводить список полів з назвами емітентів, в яких зустрічається набране словосполучення. Подвійний клік миші по рядку емітента відкриває форму, що дозволяє отримати повну інформацію про емітента, цінний папір та реєстратора.

"Реєстр відкритих рахунків" - ця форма виводить весь перелік відкритих у зберігача рахунків депонентів . Натискання правої кнопки миші виводить меню функцій, з якого доступні такі можливості: збереження поточного списку депонентів у внутрішній файл, завантаження поновлень в переліку депонентів з сервера зберігача, друк списку.

"Баланс із розбивкою по рахункам" - даний підрозділ виводить загальний баланс зберігача з розшифровкою статей активу і пасиву станом на поточну дату. Функція доступна для користувача з повноваженнями керівника, або адміністратора зберігача.

"Курси валют" - Форма призначена для ввдедення поточних курсів інших валют по відношенню до гривні. Дані курсів використовуються при розрахунку вартості послуг зберігача для депонента-нерезидента. В результаті для такого депонента розрахункові документи на оплату послуг зберігача можуть бути виконані в валютному еквіваленті.

"Звіти про роботи сервісу" - технічний розділ програми. Тут ведеться статистика повідомлень автоматичного сервісу ПЗ про виконання будь яких операцій в системі.

"Різні звіти" - в формі зосередженні звіти, що готують інформацію яка не належать до життєво необхідної для роботи зберігача статистики, але при цьому задовольняє локаліні потреби. Тут представлені: "Розподіл грошових розрахунків по філіям зберігача", "Розподіл грошових розрахунків по філіям зберігача з розмежуванням на виставлені та не виставлені рахунки", "Грошові розрахунки по депонентам з розподілом на виставлені та не виставлені рахунки", "Грошові розрахунки по депонентам", "Всього виставлених та не виставлених рахунків", "Грошові розрахунки в розрізі юридичних та фізичних осіб", "Грошові розрахунки за ознакою уповноваженого", "Об'єм облікових операцій для рейтингу ПАРД", "Кількість облікових операцій для рейтингу ПАРД", "Кількість рахунків депонентів для рейтингу ПАРД", "Об'єм депозитарних активів для рейтингу ПАРД", "Перегляд актів виконаних робіт за період", "Рахунки-фактури по резидентам/не резидентам, юр/фіз. особам, валюта рахунків", "Звіт по валютам", "Перелік адрес депонентів з фільтрами", "Звіт по рахункам-фактурам", "Перелік депонентів (скорочені анкетні дані) тільки по ввідкритим рахункам", "Баланс портфелю ЦП в розрізі резидент/ не резидент", "Баланс портфелю ЦП в розрізі видів ЦП", "Звіт даних про свідоцтва про знерухомлення", "Звіт підрахунку депонентів з розрізі держави реєстрації депонента", "Звіт про кількість сформованих реєстрів власників", "Звіт про кількість зформованих виписок про залишки на рахунку та виписок про обіг на рахунку", "Звіт про кількість депонентів з розмежуванням на юр/фіз.осіб", "Звіт про кількість облікових операцій з розмежуванням по типу операцій". Розділ "Різні звіти" може вміщувати інший перелік, оскільки до даної форми потрапляють звіти, що виконуються на замовлення клієнтів програмного забезпечення "ЗБЕРІГАЧ". Представлений на сайті перелік не може бути підставою для оцінки можливостей розділу.